CONTACT

logoHNO

VOORZITTER
P.A. Bakker
emailbakker

SECRETARIS/PENNINGMEESTER
H.M.L. Wierts
emailwierts

VERENIGINGSGEBOUW


VERENIGINGSCONTRIBUTIE
De verenigingscontributie voor senioren bedraagt € 25,- en voor junioren € 10,-.
Nieuwe leden zijn bij aanmelding een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 5,-.

U kunt uw lidgeld overmaken naar bankrekening NL57INGB0004425589 ten name van Pluimvee-Vereniging Heerlen & Omstreken te Brunssum.
Ook bestaat er de mogelijkheid om tijdens een ledenvergadering het verschuldigde bedrag contant te voldoen.
De contributie moet vóór 31 maart van ieder jaar zijn voldaan.

LID WORDEN?
Wilt u lid worden van Pluimvee-Vereniging Heerlen & Omstreken? Stuur dan de volgende gegevens naar heerlen
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Hij/zij fokt de volgende rassen: Hoenders/ Dwerghoenders/ Sier- en/of Watervogels.
Hij/zij wenst wel/niet lid te worden van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN).


BONDSCONTRIBUTIE
De contributie van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is vastgesteld voor het jaar 2020 op:

Senioren € 54,50 (incl. verplicht abonnement Kleindier Magazine)
Junioren € 10,00
Combinaties € 3,-

De bondscontributie betaald u rechtstreeks aan de centrale leden-administratie van Kleindier Liefhebbers Nederland.
Aan- of afmeldingen geschieden via de plaatselijke verenigingen.
Nieuwe leden zijn verplicht een abonnement te nemen op het bondsblad Kleindier Magazine. Jeugdleden zijn hiervan uitgezonderd.

BANKREKENING
ING-bank: NL57INGB0004425589
Ten name van Pluimvee-Vereniging Heerlen & Omstreken te Brunssum.

KvK
Inschrijving verenigingsregister onder nummer V 40 186 827.